Föräldraengagemang

FÖRÄLDRAENGAGEMANG

 

Engagerade föräldrar

 

Montessoriförskolan Barnens Hus är ett föräldrakooperativ vilket ger oss föräldrar möjlighet att påverka våra barns förskolemiljö. Genom att aktivt delta i såväl styrelse som praktiskt arbete vet vi att alla resurser verkligen kommer barnen och förskolan till gagn.

 

Det är dock personalen och förskolechefen som ansvarar för verksamhetens pedagogiska innehåll, såsom planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i enlighet med föreningens ändamål, förskolans läroplan Lpfö98 samt Täby kommuns mål och riktlinjer för barnomsorgen.

Arbetsinsats

Varje familj bidrar med sin insats till föräldrakooperativet. Olika ansvarsområden finns, t.ex. ansvar för utemiljö, innemiljö, adresslistor, städ- och jourschema, styrelsearbete.

 

Helgstädning: Varje helg ansvarar en familj för att förskolan blir städad (inne och ute). Under veckorna utförs städningen av ett inhyrt bolag. Varje familj städar förskolan 1-2 gånger per termin.

Städdagar: Varje vår och höst deltar man i de städ- och fixardagar som anordnas för förskolans ute- och innemiljö. Vi äter korv och umgås och barnen är också välkomna.

 

Jour: Varje termin upprättas ett jourschema som innebär att det varje dag finns en familj som är ansvarig för att hoppa in och delta och stötta verksamheten ifall någon i personalen är borta, t.ex. på grund av sjukdom. Detta för att minska kostnaden för inhyrd personal, men man får även som förälder chansen att delta en dag på sitt barns förskola. För din planering skull vet du som förälder om datumen långt i förväg.

 

Fadder- och föräldraansvarig: Den som är Fadder- och föräldraansvarig ansvarar för att varje ny familj introduceras till föräldrakooperativet.

 

Styrelseuppdrag: Som ledamot i styrelsen får du möjlighet att påverka ditt barns vardag och få insyn i verksamheten. De flesta föräldrar brukar se det som självklart att någon gång under barnets tid på Barnens Hus delta i styrelsearbetet.

Styrelsen

 

Styrelsen utses på årsmötet av medlemmarna (vi föräldrar). Valberedningen har före dess arbetat fram ett förslag i samråd med föräldrarna.

 

Styrelsens uppgift är att se till att verksamheten följer föreningens stadgar och lagen om ekonomisk förening. Det innebär också att styrelsen har ett ansvar för de anställda pedagogerna och ser till att löner betalas ut, liksom skatter och pensioner samt att utvecklings- och lönesamtal hålls. Vidare ska avtal angående mat, städning, el och annat ses efter. Löpande underhåll på huset och gården ska skötas liksom att den mer långsiktiga underhållsplanen ska ses efter. Kassören ser dessutom till att alla fakturor betalas samt följer upp ekonomin så att den håller sig inom budget.

 

En hel del ansvar men samtidigt det fina med föräldrakooperativet. Det är vi föräldrar som har fullt ansvar men också friheten att bestämma hur många anställda pedagoger som ska finnas, vilken mat som ska serveras och hur ofta det ska städas. Det ska dock påpekas att alla besluten tas i samråd med föreståndaren, som också har en permanent plats i styrelsen.

 

Styrelsen består av:

 

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ledamot (Personalansvarig)
  • Ledamot (Fastighetsansvarig)
  • Ledamot (Fadder- och föräldraansvarig)
  • Föreståndaren

 

Dessutom finns det ett par suppleanter.